Voda:

 

Vodovodni priključak je dio vodovodne mreže od glavne vodovodne cijevi do neposredno iza vodomjera uključujući isti, a sastoji se od spoja ili ogranka sa zatvaračem zajedno sa produžetkom i uličnom kapom spojne cijevi koji je ugrađen između dva ventila za zatvaranje. Priključenje unutrašnjih vodovodnih instalacija sa javnim vodovodom vrši isključivo Javno Poduzeće Vodovod, o trošku investitora, a prema važećim zakonskim propisima.

Svaki stambeno-poslovni individualni ili kolektivni objekt - jedinica mora imati vlastiti priključak - vodomjer van objekta - jedinice. Svi ratom devastirani stambeno - poslovni individualni - kolektivni objekti - jedinice prilikom rekonstrukcije moraju imati vlastiti priključak - vodomjer.

J.P.Vodovod će odobriti podnositelju zahtjeva priključenje unutarnjih vodovodnih instalacija na javnu vodovodnu mrežu preko već izgrađenog priključnog voda (grupni priključak) iako isti nije sudjelovao u troškovima njegove izrade, pod sljedećim uvjetima:

da postoje tehničke mogućnosti za priključenje objekta sukladno odredbama ove Odluke,
da se ne ugrožavaju normalni uvjeti korištenja vodovoda od strane svih korisnika i
da podnositelj zahtjeva prema J.P. Vodovod izmiri obvezu plaćanja na ime troškova za priključenje koje nije manje od realnih troškova izvođača priključnog voda.
Vlasnik odnosno korisnik grupnog priključka dužan je dozvoliti izvođenje radova na postavljanju individualnog priključka ako su ispunjeni uvjeti iz prethodnog stavka.

Nije dozvoljena izgradnja, postavljanje i izmještanje vodovodnog priključka bez odobrenja. Odobrenje za izgradnju, postavljanje i izmještanje vodovodnog priključka izdaje J.P.Vodovod na zahtjev vlasnika odnosno korisnika objekta uz uvjete predviđene ovom Odlukom. Uz zahtjev za izdavanje odobrenja iz prethodnog stavka mora se priložiti odobrenje za gradnju ili zemljišno knjižni izvadak sa uknjiženim predmetnim objektom uz kopiju katastarskog plana. Odobrenje iz stavka 2.ovog članka prestaje da važi ako investitor odobrene radove ne izvede u roku od 1 godine.

Svaka unutarnja vodovodna instalacija mora imati svoj glavni vodomjer, dok svaki korisnik unutarnje vodovodne instalacije može imati poseban vodomjer ovisno od tehničkih mogućnosti koje utvrđuje Komunalno poduzeće. Uvođenje posebnih vodomjera u stambene jedinice može se izvršiti samo ako se s tim usuglase i izdvoje sredstva svi vlasnici stambenih i poslovnih jedinica u istoj zgradi, odnosno investitor novog objekta. Međutim, vlasnik jedne stambene ili poslovne jedinice ne može osporiti uvođenje posebnih vodomjera u ostale jedinice te zgrade. Nabavku i ugradnju vodomjera vrši J.P.Vodovod o trošku korisnika. Između priključaka na cijev javnog vodovoda i vodomjera ne smije se postavljati ogranak putem kojeg se može vršiti neregistrirana potrošnja vode iz javnog vodovoda. Održavanje, baždarenje i opravku vodomjera vrši J.P. Vodovod. U slučajevima kada pored glavnog vodomjera u kolektivnim jedinicama- zgradama uz prethodnu suglasnost i ako ima tehničke mogućnosti J.P.Vodovod izvrši uvođenje posebnih vodomjera za stambene jedinice, odgovornost za eventualnu pričinjenu štetu i dovođenje u prvobitno stanje prilikom pucanja cijevi iza glavnog vodomjera do stana snosi vlasnik stambene jedinice.

Kanalizacija:

Pod kanalizacijom se podrazumijeva sustav za prikupljanje i odvođenje otpadnih voda čiji objekti i postrojenja čine jedinstvenu konstruktivnu i funkcionalnu cjelinu.

Otpadnim vodama, u smislu ove odluke smatraju se :

atmosferske vode (oborinske, površinske i podzemne vode, višak voda mješovitog sustava izdvojen preko kišnih priliva vode upotrijebljene za pranje površina i vode koje nisu nastale kao posljedica tehnoloških procesa)
upotrijebljene fekalne vode (sanitarne otpadne vode kućanstava, ugostiteljskih objekata, bolnica i sl., drenažne vode groblja, sanitarnih deponija i sl.),
industrijske otpadne vode zagađene uporabom u tehnološkom procesu ili pranjem površina na kojima se odvija tehnološki proces.
Otpadne vode odvode se do recipijenta (prijemnika) putem posebnih sustava, objekata i postrojenja koji se dijele na:
unutarnju kanalizaciju,
javnu kanalizaciju,
Javna kanalizacija gradi se sukladno glavnim projektima, a temeljem prostornih i drugih planova. Javna kanalizaciona mreža, u pravilu, se polaže na javnim površinama.

1. Unutarnja kanalizacija

Pod unutarnjom kanalizacijom, sukladno ovoj Odluci, podrazumijevaju se:
instalacije i objekti (uređaji) za odvođenje otpadnih i atmosferskih voda iz stambenih,poslovnih i drugih objekata u gradsku kanalizaciju do revizionog (kontrolnog) okna, kao i
kontrolno okno iza regulacione linije objekta koji se priključuje na javnu kanalizaciju.
Unutarnja kanalizacija mora biti izvedena i održavana tako:
da se isključi mogućnost zagađivanja okoline razlijevanjem otpadnih voda po površini, u podzemne slojeve i na drugi način,
da se spriječi prenošenje zaraznih bolesti,
da se omogući povrat kanalskih voda u kanalizaciju djelovanjem uspora
Unutarnja kanalizacija za odvođenje industrijskih otpadnih voda mora biti izvedena od materijala koji je vodonepropustan i otporan na agresivne utjecaje uporabljene vode i temperaturu tako da je omogućeno uzimanje uzoraka otpadne vode radi analize njenog sastava i svojstva iz pojedinih pogona i tehnoloških cjelina u kojima nastaju otpadne vode. Kontrolno okno je dio unutarnje kanalizacije prije njezinog spoja s javnom kanalizacijom. Kontrolno okno se u pravilu, postavlja na mjesto do kojeg je osiguran nesmetan pristup. U naseljima u kojima su objekti izvedeni u nizu i udaljeni od javne prometne površine, kontrolno okno se smješta između javnih prometnih površina i zgrade uz regulacionu liniju. U tom slučaju vanjski spojevi više izlaza iz stambenih i poslovnih objekata pripadaju unutarnjoj kanalizaciji, a najnizvodnije okno koje se priključuje na javnu kanalizaciju je kontrolno okno.

2. Javna kanalizacija

Javnu kanalizaciju čine: instalacije, građevine i uređaji za odvođenje otpadnih voda od spoja unutarnje kanalizacije na javnu kanalizaciju do recipijenta. Otpadne vode se odvode skupno ili razdjelnom javnom kanalizacijom. Javna kanalizacija mora biti izvedena i održavana sukladno propisanim standardima i normativima tako da se osigurava kvalitetno odvođenje predviđenih količina vode, da se isključi mogućnost zagađenja razlijevanjem otpadnih voda u podzemne slojeve i na drugi način spriječi prenošenje zaraznih bolesti.

Oborinske vode javnih površina se mogu direktno puštati u javnu kanalizaciju samo preko slivnika s taložnikom.

Na području grada gdje je izgrađena javna kanalizacijska mre`a prije izdavanja urbanističke suglasnosti za izgradnju građevina, investitor je du`an pribaviti suglasnost Komunalnog poduzeća o mogućnostima i uvjetima priključenja objekta na javnu kanalizacijsku mre`u.

J.P.Vodovod dužno je podnositelja zahtjeva za priključenje objekta na javnu kanalizacijsku mrežu uz naknadu, izdati:

uvjete i tehničke podatke potrebne za izradu projektne dokumentacije unutarnjih instalacija kanalizacije,
odobrenje za priključenje objekta na javnu kanalizaciju, ukoliko je projektna dokumentacija urađena na temelju danih uvjeta i tehničkih podataka.