Tim za implementaciju projekta – PIT

 

Bosna i Hercegovina (BiH) je dobila grant od Globalnog mehanizma za financijsku podršku u oblasti životne sredine 2005 god. (Global Environment Facility - GEF) za implementaciju Projekta zaštite kvalitete voda. Cilj projekta je da se dodatno ojačaju kapaciteti lokalnih komunalnih/vodovodnih preduzeća kako bi se smanjilo zagađenje iz općinskih izvora zagađenja u rijeku Neretvu.

 

Projektne komponente u Mostaru zasnivaju se na konceptima razvijenim u sklopu Mostar Urban Environmental and Water Quality Plan ( EWQP- ''Plana urbanog okoliša i kvalitete vode Mostara'') kojeg su 2004. godine izradili MW Harza-Čikago i Integra-Mostar. U Studiji upravljanja otpadnim vodama-EWQP, Mostarska kotlina je podijeljena na tri područja opsluživanja: Sjeverno, Centralno i Južno područje mostarske kotline.

prva faza građenja na unapređenju kanalizacijskog sustava i
novo postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u području centralne doline.
Glavni (i jedini) recipijent svih otpadnih voda i površinskog otjecanja je rijeka Neretva koja dijeli sistem otpadnih voda na dva potpuno neovisna dijela: lijevu obalu i desnu obalu rijeke Neretve. Ni lijeva, ni desna obala nemaju izgrađen cjelovit sistem otpadnih voda, već mali broj velikih podsistema koji su nastali zbog proširenja slivnog područja oko posebno velikih ispusta koji se ulijevaju u Neretvu i nekoliko manjih podsistema ili kanala koji lokalno sakupljaju vode oko obala rijeke Neretve.

 

Projektne komponente GEF-a imaju sljedeće ciljeve:

Poboljšanje kvaliteta vode rijeke Neretve,
Povezivanje svih domaćinstava i industrijskih korisnika vode u urbanom području središnjeg dijela mostarske doline na centralni sistem prikupljanja otpadnih voda, i
Proces prečišćavanja otpadnih voda mora biti jednostavan i pouzdan tako da kvaliteta efluenta mora biti u skladu sa propisima BiH;

 

Izgradnja kanalizacijskih kolektora

Izrada projekta Glavni obalni kolektora središnje zone grada Mostara-Glavni projekt je završen Prosinca, 2009 od strane Konzorcija GWCC - General Water Consult Corp, Austrija i ZZV-Zavod za Vodoprivredu d.d.-Sarajevo. Spomenuti projekt stavlja akcent na izgradnju sistema dva glavna obalna kolektora u centralnom području mostarske doline, koji će primati kanalizacijske vode iz čitavog središnjeg područja sa obje obale rijeke. Kolektor na lijevoj obali će prelaziti rijeku Neretvu uzvodno od Avijatičarskog mosta i tu se spojiti sa kolektorom na desnoj obali. Odatle će se otpadne vode jednim cjevovodom transportirati na lokaciju Postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda- Wastewater Treatment Plant (WWTP).

 

Odabrana varijanta, pod nazivom "Bulevar", sastoji se od sljedećih glavnih komponenata:

Glavnog kolektora za otpadne vode na lijevoj i desnoj obali rijeke Neretve sa mikro tunelom u historijskom centru grada i potpornim zidovima;
Sekundarne crpne stanice i tlačni cjevovodi, koji spajaju crpne stanice sa glavnim kolektorima;
Invertni sifon ispod rijeke Neretve, sa ulaznim oknom i oknom za uklanjanje mulja na lijevoj obali i izlaznim oknom na desnoj obali
Preljevni i ispusni objekti kišnih voda (4 objekta preljeva kišnih voda, ispusni kolektori kišnih voda uključujući i okna za prekid pada i disipacione objekte);
Od ukupne dužine cca 14 km, do sada je izvedeno cca 3 km na desno obalnom kolektoru, od D1-D73. Točka D1 se nalazi na udaljenosti oko 200 m uzvodno od same lokacije Postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda, a D73 se pruža dalje uzvodno prema centru grada na desnoj obali rijeke Neretve. Cijevi su PE kanalizacijske cijevi sa korugiranim zidovima, profila 1000 i 1200 mm.

Izgradnja Postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda- WWTP

Izrada Idejnog projekta sa natječajnom dokumentacijom i Studijom utjecaja na okoliš dodijeljena je firmi HOLINGER LTD.Švicarska sa pod-konzultantom UNA-SANA- Bihać.

 

Odabrana varijanta ima sljedeće karakteristike:

mehanička obrada sa grubim i finim rešetkama iza kojih slijede taložnice za pijesak;
nema primarne sedimentacije;
konvencionalni tretman aktivnog mulja sa prethodnom denitrifikacijom i kemijskim uklanjanjem fosfora;
stabilizacija mulja putem anaerobne digestije;
korištenje bioplina za proizvodnju električne energije i za grijanje.
Izgradnja PPOV-a biti će podijeljena u dvije faze prilagođene izgradnji kanalizacijskog sustava, priključenju stanovništva i industrije. Međunarodni natječaj za 1. fazu izgradnje WWTP po sistemu „ključ u ruke“ je bio objavljen od rujna do prosinca 2011.g. Potpisivanje ugovora i početak radova se očekuje početkom 2012.g.
Studija Procjene utjecaja na okoliš je pokazala da će se realizacijom projekta postići nekoliko pozitivnih utjecaja:
Priključenje domaćinstava i industrije na kanalizacijsku mrežu čime će se eliminirati nekontrolirani ispust otpadnih voda u okoliš,
Kvaliteta vode riječnog toka nizvodno od Mostara posebno u ljetnom periodu će se podići iz Klase III u Klasu II; povećat će se rekreacijska i okolišna vrijednost područja; ostvarit će se pozitivni utjecaji na zaštitu prirode i bio-raznolikosti.
Smanjit će se opterećenje rijeke nutrijentima za nekoliko stotina tona dušika i fosfora godišnje (oko 240 tona dušika i preko 30 tona fosfora u Fazi I ) što će pozitivno utjecati i na širu okolinu kao što je primjerice osjetljiv Jadranski sliv.
Smanjit će se unos čvrstog otpada u rijeku Neretvu.
Smanjenje zagađenja ostvareno izgradnjom WWTP-a će imati pozitivan utjecaj na okoliš Republike Hrvatske s obzirom da se rijeka Neretva ulijeva u Jadransko more. Izgradnja uređaja neće negativno utjecati na naselja. Naime, neće biti potrebe za raseljavanjem, obzirom da u blizini lokacije i na samoj lokaciji nema izgrađenih stambenih objekata. Utjecaj WWTP-a na zdravlje ljudi će biti pozitivan. Očekuje se da će doći do smanjenja broja ljudi oboljelih putem direktnog kontakta sa vodama iz rijeka.